ვებ-გვერდი "History Project" გთხოვთ, გაგვიზიაროთ თქვენი რეპრესირებული წინაპრების ფოტოები, დოკუმენტები ან საინტერესო ისტორიები მათ შესახებ.

ჩვენ მიზანია აღნიშნული მასალის გამოქვეყნება, რათა საზოგადოება მეტად იყოს ინფორმირებული სტალინური ტერორის შესახებ.

შეგიძლიათ მოგვწეროთ inbox-ში ან ელექტრონულ ფოსტაზე: a.vacharadze@idfi.ge გმადლობთ ყურადღებისათვის!